32 Yıldır Sizinle Birlikte 444 4 959

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. 

Şirketimizce imal edilen ürünleri satın alan müşterilerin:

Adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, işyeri adı ve unvanı, kredi kartı bilgileri, çek bilgileri, ürün teslim alana ait kimlik bilgileri ve banka hesap bilgileri ile ses ve kamere kaydına ilişkin kişisel verileri;

Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve mal ithalat ve ihracat süreçlerinin yürütülmesi ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla iş ortaklarına aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İkitelli OSB Mahallesi Enkop 2. Sokak No:6 Başakşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya ali@utkan-star.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

TEDARİKÇİLER ve KİRALAYANLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.  

Şirketimize mal ve hizmet temin eden tedarikçilerin;

Adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, işyeri adı ve unvanı, banka hesap bilgileri, kira kontratına ilişkin kişisel veriler;

Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. 

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlarına, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla bankalara aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İkitelli OSB Mahallesi Enkop 2. Sokak No:6 Başakşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya ali@utkan-star.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz. 

MÜŞTERİ ve TEDARİKÇİLERE İLİŞKİN MAİL YOLUYLA EDİNİLEN VERİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.  

Şirketimizce imal edilen ürünleri satın alan müşterilerin ve şirketin ilişkide bulunduğu tedarikçilere ilişkin olup mail yoluyla edinilen;

Adı-soyadı bilgisi, T.C. kimlik numarası, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, işyeri adı ve ünvanı, vergi kimlik numarası, ürün teslim alan ve teslim edene ilişkin kişisel verileri; 

Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve mal ihracat ve ithalat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; kanunlarda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun meşru menfaati, açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. 

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla iş ortaklarına aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İkitelli OSB Mahallesi Enkop 2. Sokak No:6 Başakşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da ali@utkan-star.com adresine mail yolu ile iletebilirsiniz. 

ŞİRKET BÜNYESİNDE YER ALAN BİNA VE İŞYERLERİNDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bina ve işyerlerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, bina içi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorlarında güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü ve ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İkitelli OSB Mahallesi Enkop 2. Sokak No:6 Başakşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya ali@utkan-star.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

ÇALIŞANLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. 

Şirketimize yapılan iş başvuruları sonucu başvurusu kabul edilip iş sözleşmesi imzalanan kişilerin;

Adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri/tarihi, medeni hali, uyruğu, cinsiyeti, nüfus cüzdan seri/sıra no,anne/baba adı, fotoğrafı, nüfus kayıt örneği, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, yakınının adı-soyadı, yakınının telefon numarası, referans kimlik bilgileri, referans adres/telefon bilgileri, çalışma belgesi,sağlık raporu, kan grubu,engelli raporu, işgöremezlik raporu, iş kazası bildirim formu,eşinin mesleği, çocuk sayısı,sürücü belgesi, SRC belgesi, psikoteknik değerlendirme sonucu belgesi,işbaşı eğitim belgesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgesi, mesleki yeterlilik belgesi,katılınan kurs ve sertifika belgeleri, iş makinası bilgisi, iş tecrübesine ait bilgiler, hijyen eğitimi belgesi, ilk yardım eğitimi belgesi,yabancı dil bilgisi, diploması, SGK işe giriş/işten çıkış bildirgeleri, maaş bordroları, ücret hesap pusulaları, SGK aylık prim ve hizmet belgeleri, İŞKUR kayıt belgesi, izin bilgisi, kurumsal e-mail adresi, askerlik durum belgesi, banka hesap bilgileri, iş giriş/çıkış kartları, dernek/sendika ve diğer kuruluşlara üyelik bilgisi, adli sicil kaydı, sigara kullanımı, borç bilgisi, icra dosyası bilgileri, ses  ve kamera kaydı bilgilerine ait kişisel verileri;

İş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve mesai takibinin yapılması amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan; açık rıza verilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, iş akdinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla bankalara aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İkitelli OSB Mahallesi Enkop 2. Sokak No:6 Başakşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya ali@utkan-star.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

STAJYERLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. 

Şirketimize yapılan staj başvurularında stajyerlerin paylaşmış olduğu;

Adı-soyadı, T.C. kimlik no, doğum yeri/tarihi, anne/baba adı, fotoğrafı, adresi, telefon numarası, yasal temsilcinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, öğrencinin okul numarası, bölümü ve sınıfı, SGK işe giriş/çıkış bildirgeleri ve banka hesap bilgilerine ait kişisel veriler;

Stajyer eğitim süreçlerinin yürütülmesi ve fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak iş başvuru formu yoluyla tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, stajyer eğitim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İkitelli OSB Mahallesi Enkop 2. Sokak No:6 Başakşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya ali@utkan-star.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. 

Şirketimize yapılan iş başvurularında başvurucuların paylaşmış olduğu;

Adı-soyadı, doğum yeri/tarihi, medeni hali, cinsiyeti, uyruğu, fotoğrafı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, eşinin mesleği, çocuk sayısı, diploma, yabancı dil  bilgisi, bilgisayar programları bilgisi, katılınan eğitim ve kurslar, iş makinası bilgisi, iş tecrübesine ait bilgileri, referans bilgileri, sürücü belgesi, dernek/sendika ve kuruluşlara üyelik bilgisi, sağlık sorunu olup olmadığı bilgisi, ceza mahkumiyeti bilgileri, yakınının adı-soyadı, yakınının telefon numarası, askerlik durum belgesi, sigara kullanımı bilgilerine ait kişisel veriler;

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde yer alan açık rıza verilmesi hukuki sebebine dayanılarak iş başvuru formu yoluyla tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler 3. kişilerle paylaşılmamaktadır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İkitelli OSB Mahallesi Enkop 2. Sokak No:6 Başakşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya ali@utkan-star.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.